imt 1151 - Kvalitetssikker innholds-produksjon

Velkommen til dette kurset i kvalitetssikker innholdsproduksjon. Emnebeskrivelsen kan leses her. Den første delen av kurset følger studentene undervisnigen i emnet SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk, men vil ikke følge undervisningen og oppgavene i statistikk. Den siste delen av kurset består av en medierelaterte forelesninger og seminarer samt et praktisk prosjekt på IMT.

Oversikt over våren 2012

Prosjektoppgaven

Med grunnlag i forelesninger og litteratur skal klassen nå i samarbeid organisere, planlegge og gjennomføre et medieproduksjonsprosjekt og deretter individuelt skrive en kvalitetsevaluering av prosjektets prosess og produkt.

Prosjektet består i å planlegge og gjennomføre en produksjon av innhold fra en av GJøvikFFs hjemmekamper og gjennom dette prosjektet forsøke å finne svar på det grunnleggende spørsmålet -

Hvordan kan Gjøvik Fotballforening (http://www.gjovikff.no/) legge til rette for en lavterskel dugnadsbasert produksjon av innhold (lyd, video, bilder) fra kampene, og hva er de mest sentrale kvalitetsutfordringene og mulighetene i en slik type produksjon?

Planleggingen og gjennomføringen av prosjektet skal gjøres utelukkende hjelp av lavterskel utstyr, infrastruktur og nett-tjenester. Klassen bør så langt det er mulig kanalisere det som lages inn i klubbens egne sosiale kanaler og understøtte og komplettere det materiell som klubben allerede har tilrettelagt. I tillegg til skolens iPad og mobiler bør studentenes eget utstyr kunne benyttes. Produksjonen som gjøres på fotballkampen skal være ferdig når kampen er ferdig eller svært tett etter kampslutt. Det skal ikke legges opp til en omfattende etter-redigering av innhold før publisering.

En del av målet med prosjektet blir også å få frem en refleksjon omkring produksjonsformer og kvalitet i situasjoner med begrenset tilgang til produksjonsressurser. Det må gå tydelig fram av rapporten hvordan Gjøvik FFs ledelse, spillere og medlemmer sammen bruke vårt arbeid for selv å repetere aktivitetene i framtida.

PLANLEGGINGEN

Klassen organiserer selv prosjektet, og sentralt i dette arbeidet bør være:

 1. Rolle- og lederavklaringer
 2. Risikovurderinger og risikoreduserende tiltak for både prosess og produktet (kampproduksjonen)
 3. Inndeling av prosjektet i faser, aktiviteter og arbeidsoppgaver
 4. Valg av dokumentasjonsform og plattform(er) for samarbeid
 5. Valg av formidlingsform med tilhørende utstyr, tjenester og infrastruktur
 6. Forberedelse ved å innhente informasjon fra klubben og å delta på kamp 14. april
 7. Rigging i uke 17 før kampen

Rapporten

Rapporten som skal skrives etterpå skal ha følgende struktur og innhold

 1. Forside: Ditt navn, emnekode og navn, dato
 2. Innledning: Kort beskrivelse av planleggingen og gjennomføringen
 3. Klassens valg av produksjonsteknikk, utstyr infrastruktur og tjenester
 4. Prosess: En drøfting av risiko, risikoreduserende tiltak, utfordringer underveis, herunder også samarbeidsutfordringer og løsninger
 5. Produkt:En drøfting av risiko, risikoreduserende tiltak, muligheter for forbedringer i produksjonen selv
 6. Kvalitetsdrøfting - Hvordan bidro bruk av sosiale og mobile løsninger til kvalitet i prosjektet?

Evalueringen

Studentenes sluttrapporter evalueres i henhold følgende kriterier:

 1. Evnen til tydelig å beskrive et prosjekt de har deltatt i
 2. Evne til å trekke trekke relevante koblinger mellom et eget prosjektarbeid og pensumlitteraturen i SMF2121 og IMT1151
 3. Evnen til å drøfte begrepet kvalitet ut fra erfaringene fra prosjektet og innsikt i litteraturen
 4. Rapportens organisering og språklige kvaliteter

Litteratur

I tillegg til kurslitteraturen i emnet "Kvalitetsledelse" våren 2011 og utvalgte deler av Special Event Production - The Process:

...kan følgende linker være startsteder der det kan letes etter mer relevant fagstoff på nettet:

Eksamen

Under den skriftelige eksamen vil 2/3 av spørsmålene være knyttet til teori, forelesninger og oppgaver hentet fra den første delen av kurset og 1/3 være relatert til forelesninger og prosjektarbeidet i kursets siste del.