SosioQuiz

Sosial orden

Når en samling individer lever fredelig sammen. Mekanismene bak kan være mer eller mindre frivillige, og mer eller mindre kontrollerende og disiplinerende.

Sosialisering

Å tilegne seg et samfunns eller en gruppes vurderinger, verdier, normer og overbevisninger slik at man blir et medlem av dette samfunnet.

Internalisering

Når deler av den sosiale verden man lever i blir en del av en selv kalles disse delene for internalisert. Internalisering skjer gjennom det vi kaller sosialiseringsprosesser.

Primær sosialisering

Tilegnelse av verdier, normer, vurderinger og overbevisninger i en verdibasert gruppe som for eksempel familien eller en nær vennegruppe.

Sekundær sosialisering

Tilegnelse av verdier, normer, vurderinger og overbevisninger i interessebaserte grupper som for eksempel på en arbeidsplass.

Institusjon

En ordning der samhandling er rettet mot en bestemt oppgave som gjerne er bygget opp rundt positivt sanksjonerte, sammenhengende og varige normer.

Doxa

Boudieus begrep doxa rommer alt det vi tar for gitt. Kommer til syne når noen bryter mot forventningene.

Sosial kontroll

Alle typer sosiale prosesser der sanksjoner i form av straff eller fravær av belønning trer i kraft.

Sanksjon

Straff eller fravær av belønning som følger av å bryte en norm kalles sanksjon.