SosioQuiz

Konformitet

En likedanningsprosess hvor du underkaster deg andres vurderinger snarere enn å følge dine egne.

Verdikonflikt

Striden står om hvilke grunnleggende verdier som skal ligge til grunn for samhandling. Det er ofte vanskelig å komme fram til kompromisser.

Interessekonflikt

Striden står om fordelingen av goder. Det er oftere lettere å komme til enighet gjennom kompromisser her enn i en verdikonflikt.

Avmakt

Å være i en situasjon der du ikke har tilstrekkelig kontroll eller handlingsmuligheter i ditt eget liv. Kan bety fravær av egne ressurser, svake nettverk og lite tilrettelagte omgivelser.

Empowerment

Bemyndigelse. En sammensetting av ordene makt, styrke, kraft. Begrepet handler om å gi personer i en avmaktsposisjon kontroll og handlingsmuligheter i eget liv.

Makt

Et eller flere menneskers mulighet til å sette gjennom sin vilje i en sosial sammenheng, på tross av andres motstand. (Max Weber)

Tvang

Michel Foucault sier at man ikke kan snakke om maktrelasjoner ved bruk av tvang. Maktrelasjoner krever frihet til å gjøre motstand. Tvang fratar subjektet friheten.

Symbolsk makt

Makt som er basert på språk og alle andre former for kommunikasjon mellom mennesker (Pierre Bourdieu).

Legitim makt

Maktutøvelse som skjer med en viss grad av anerkjennelse fra samfunnet. Max Weber snakker om tre typer: tradisjonell, karismatisk og legal makt.