SosioQuiz

Anomi

Når bindingene mellom folk og deres omgivelser blir dNårrlige snakker vi om anomi. Ofte er det snakk om mangel på meningsbæring i tilværelsen.

Stigmatisering

Når du blir tillagt tydelige kjennetegn på at din atferd avviker fra samfunnets eller en gruppes forventninger.

Normalisering

Funksjonshemmedes rett til å leve et så normalt liv som mulig. Handler om å legge til rette for egen bolig, jobb, og ellers kunne leve et godt sosialt liv.

Brukermedvirkning

I helse- og sosialtjenesten skal brukere involveres i ulike grader på alle nivåer, fra medvirkning i egen behandling, til brukergruppers medvirkning i utforming av tjenester og politikk.

Disiplinering

Foucault beskriver sosial kontroll som disiplinering av kroppen. Bruk av tvang, fengsling og klassifisering i diagnoser er eksempler på disiplinering.

Sosial kontroll

Prosessen som foregår når sanksjoner (straff eller fravær av belønning) blir satt inn. (Vilhelm Aubert)

Sanksjon

Straff eller fravær av belønning som følger av å bryte en norm kalles sanksjon.

Selvoppfyllende profeti

Når dine eller andres individuelle eller kollektive antakelser slår til ene og alene fordi antakelsene ytres.

Stempling

Når få eller kanskje bare en av dine personlige egenskaper blir tellende for hvordan andre oppfører seg overfor deg og behandler deg.