SosioQuiz

Egenskapsforklaringer

Når vi forklarer det som skjer med fokus på en person eller et fenomens egenskaper. Vi er på individnivå.

Relasjonsforklaringer

Når vi forklarer det som skjer med fokus på samhandling mellom to eller flere aktører.

Empiri

Alle typer data man henter fra det virkelige livet.

Systemforklaringer

Når vi forklarer det som skjer med fokus på overordnede forhold i en organisasjon, institusjon eller annet system.

Metodetriangulering

Kombinerer flere typer metoder. For eksempel kombinasjoner av kvalitative og kvantitative, for å belyse et fenomen.

For-forståelse

En ofte ubevisst oppfatning du har før du går inn i en ny fortolkningsprosess.

Kvalitative metoder

Metoder for å undersøke det unike i et fenomen. Ofte vet vi lite om fenomenet på forhånd. Fokus er ofte på å forstå hva som gir mening.

Hermeneutikk

Fortolkningsprosess der du går fram og tilbake mellom del og helhet.

Kvantitative metoder

Vi kjenner et fenomen godt og vil bestemme forekomsten eller omfanget av det. Statistiske beregninger anvendes for å fastsette signifikante endringer.