IMT 3531 - MOSCUS1-PROSJEKTET, våren 2011

Innledning

Oppgaven til klassen mellom uke 11 og 15 er å formidle et inntrykk til allmennheten av planleggingen og gjennomføringen av prosjektet "MOSCUS" som gjennomføres av studenter i emnet "Grunnleggende Mobile Systemer". Det generelle målet der med dette prosjektet er å lære noe om hvordan mobile enheter kan brukes til å samle og formidle data i sanntid ved bruk av en smart-telefon hengende under en værballong.

Det overordnede målet for dere er at alle som ønsker det skal kunne følge prosjektet helt fra planleggingsfasen og helt opp til gjennomføringen, og at det blir satt varige spor etter prosjektet som både dere og andre kan ha glede av i fremtiden.

Prosjektet er svært krevende og dere må derfor være forberedt på at prosjektet av en rekke ulike årsaken kan bli innstilt. Vår dekking av prosjektet, det arbeidet som studentene i mobilklassen har gjort, årsakene for at prosjektet ble innstilt og hva som kan gjøres for å lykkes neste gang må da betraktes som alternative temaer som må dekkes - istedet for dekkingen av ballongferden selv.

1. UTFORMING OG RIGGING AV ET MOSCUS-STUDIO (ALLE I FELLESSKAP)

Klassen skal innledningsvis som helhet planlegge og gjennomføre oppriging av et studio som har plass til 4-5 deltakere og som skal brukes som utgangspunkt som sendinger før ballongferden over samme modell som TWIT. Studio må innredes, belyses og rigges med de ressursene dere kan finne og på IMTs møbellager i kjelleren (ta kontakt med Katherine Markengsbakken som har kontor ved heisen i 2.etg i A-bygget) så kan det være ressurser dere har nytte av. Samtidig skal det settes opp minst ett åpent dokument som formidler rollefordeling, tidsplan, sendeplan og andre nødvendige produksjonsdokumenter som alle skal ha tilgang til både under og etter prosjektet.

Inkludert i dette arbeidet er utviklingen av en vignett (grafikk, bildet, tekst musikk, lydeffekter) som kan identifisere prosjektet (og bør inkludere logoen til prosjektet), skolen og klassen på en god måte og som alle sendingene må bruke for å binde alt materiellet sammen. Dere oppretter en prosjektblogg i Wordpress der alt materiell i forbindelse med sendingene postes (som podcaster) og der det også legges til rette for å formidle bilder, twittermeldinger og andre relevante sosiale datastrømmer.

2. LAGE SENDINGER OM HVORDAN MOSCUS-PROSJEKTET PLANLEGGES

I uke 12 og 13 skal de små gruppene produsere minst 2 individuelle sendinger hver i studio med utgangspunkt i hva prosjektet handler om og ballongbyggeklassen driver med. Planlegge gjerne for å ta inn gjester fra klassen inn i studio for å formidle det de driver med. Det kan gjøres ved direkte fysiske besøk, eller ved at dere legger til rette for besøk via Skype. I forbindelsen med dette råder vi dere til å inkludere et sendeskjema for disse sendingene slik at det ikke oppstår kollisjoner i studio. Det står fritt for dere å lage lydsendinger eller sendinger som også består av video.

I arbeidet med sendingene anbefales det å bruke et verktøy som gjør at dette planleggings- og koordineringsarbeidet setter bedre spor enn Facebook. Vi anbefaler Google Docs. Sendingene skal være på minst 5 minutter hver kan også streames live (i tillegg til at programmet tas opp og podcastes etter sending) dersom dere ønsker det. Glem i så fall ikke å annonsere sendingen slik at flest mulig får mulighet til å følge med.

Temaer som kan være aktuelle for disse sendingene til kunne være knyttet til hva de ulike delprosjektgruppene i imt2551 arbeider med, hvordan de arbeider, hvilke valg de tar, hva som er spesielle utfordringer og hvilken risiko som er forbundet med de ulike delene av prosjektet.

Innholdet som dere lager må være rettigetsavklart og kan gjerne være fribrukslisensiert.

Dere velger selv hvilken vinkling dere vil ha på innslagene, men vi ber dere om å holde en konstruktiv og god tone i alt dere lager. Mer at alt materiell dere bruker skal være åpent tilgjengelig (lage av dere selv, eller lånt) og gjøres tilgjengelig gjennom en passende Creative Commons fribrukslisens.

For de som føler at de har lyst ligger det en mulighet til ekstra øving, heder og ære i å redigere sammen ett eller flere av innslagene og laste dem opp til NRK Hedmark og Oppland sin server for sending på Østnytt.

3. MOSCUS gjennomføring

På ballongoppsendingsdagen (11.-13. april kl. 00-05) skal det produseres en sending som skal binde sammen inntrykk og aktiviteter fra oppsendingsstedet (ute på fjellet utenfor Lillehammer ett sted) og fra prosjektets kontrollrom "mission control" på skolen. Sendingen sendes live i tillegg til å podcastes i etterkant.

I forbindelse med denne dagen må klassen organisere seg i hensiktsmessige grupper av studenter og dere velger selv denne dagen hvor dere vil jobbe, samt utnevner selv en prosjektleder/nestleder og andre nødvendige roller for denne dagen.

Fra en slik marathon-sending vil det være viktig at dere har en fornuftig arbeidsdeling og at dere har nok materiell å vise frem i de timene den foregår. Dere bør også dekke nedtellingen til oppsendingen av ballongen.

Klassen kan vurdere å lage et innslag rett etter oppsendingen som kan passe på NRK Østnytt. Vi har gitt beskjed til NRK om hva som skjer disse dagene så det vil ikke komme som noe overraskelse dersom dere tar kontakt med dem. NRK vil bistå med mer informasjon om bl.a. innlagets lengde.

4. MOSCUS etterarbeid

Etter påske vil det bli gitt en blogg-oppgave som vil gi dere en mulighet til å oppsummere erfaringene omkring denne produksjonen, og også foreslå forbedringer av både eget og andre arbeid, metoder og teknikk.

GRUPPEINNDELING

Dette er gruppesammensetningen. Dere står fritt å bytte innbyrdes dersom dere finner noen å bytte med, men en oppdatert liste skal gjøres tilgjengelig sammen med annen relevant produksjonsdokumentasjon (igjen foreslår vi Google Docs).

Podcaster publiseres enklest ved bruk av Wordpress (mer info om podcasting med Wordpress her), alternativt lages manuelt som en ren tekstfil (XML) med tilhørende videofiler og legges på en av studentsområdene dere har, dersom annen publisering feiler.

ALFA
090926	Marius Haugen	
090925	Sigrid Lindstrøm Vold	
090922	Frank Johnsen	

BRAVO
090933	Michael Andre Haldorsen Torød	
090920	Ingeløw Elise Kopperud	
080581	Kristin Nygård	

CHARLIE
091229	Eivind Myrvold Solberg	
090935	Christoffer Sundby	
090938	Susanne Lie	

DELTA
090840	Pavel Nikolaevitsj Storozhuk	
090923	Sebastian Ophus Didriksen	
080583	Heidi Bang Eikesdal	

ECHO
090936	June Vespestad	
090928	Stian Andre Olsen	
090807	Heidi Sebakk Lysgård	

FOXTROT
090824	Håvard Gjeisklid Isachsen	
080506	Børge Lundemo	
090817	Birgitte Aarebrodt	

GOLF
090939	Marit Jeanette Strømsborg	
090816	Thea Thorstensen	
090932	Roy Martin Kristiansen	

HOTEL
090930	Jørgen Holst	
090929	Anja Myrseth	
080558	Kenneth Lockertsen Fjelde	

INDIA
090927	Anders Edvardsen	
090910	Joakim Ka Hin Hau	
090511	Øyvind Ersland	

JULIET
080574	Frida Kjellesvig	
090810	Ole Martin Sterud	

Skulle det oppstå en situasjon der gruppa ikke fungerer, ber vi om at dere tar kontakt umiddelbart.

Anbefalt arbeidsprosess og rekkefølge

  1. Hele klassen: Idégnistring, overordnet organisering og rollefordeling når det gjelder bygging av studio, rigging og planlegging av felles-sendingen mot slutten av prosjektet, samt utvikling av prosjektets vignett.
  2. Gruppevis: Planlegging og gjennomføre gruppevise sendinger med bruk av studioet samt organisering av bruken av studio med de andre gruppene
  3. Hele klassen: Gjennomføringen av fellessendingen.
  4. Individuelt: Refleksjon gjennom blogging (etter påske).

Andre avklaringer

Vi har laget en videoer som viser hvordan dere kan gjøre flerspors sanntids opptak av lyd med bruk av Skype, Garageband og Wiretap. Vi har også laget en kort video som viser hvordan dere kan bruke Wiretap og Wirecast sammen for å gjøre produsere og mikse en samtale mellom to eller flere deltakere der en av dem er gjest via Skype. Ta kontakt for å få serienummer til vår eneste lisens til Wiretap.

Evaluering

Dere vil bli evaluert (produksjonene og blogg-innlegget etter påske) etter evnen dere har til å:

  1. Produsere kvalitetsmessig teknisk godt innhold i sanntid og gjøre et opptak tilgjengelig som korrekt beskrevne og publiserte podcastede sendinger i etterkant.
  2. Beskrive hva slags systemer og løsninger dere har brukt, inkludert kommentere hva dere selv og de andre har gjort bra, og hva kunne ha vært forbedret.
  3. Produsere innhold som er rettighetsmessig klarert og således fritt kan distribueres som podcaster.